РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

 • Рудник „Асарел Медет“ – изкоп и транспорт на земни маси от гр. Панагюрище до хвостохранилище “Медет” и в района на рудник „Асарел“;
 • „Г- София Парк “, гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ – изкоп, доставка и насип на инертни материали
 • Път ІІ-18, Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+309 – доставка, полагане и уплътняване на земни маси
 • Улична канализационна мрежа – кл.32 – Ф400ПП, кл.47 – Ф500ПП и кл.48 – Ф800ПП с общадължина 445м, находящи се в м. „Манастирски ливади – изток“, гр. София;
 • Българска Национална Телевизия – Ремонтни и строителни дейности на обекти в цялата страна;
 • Доставка и монтаж на покривни панели за пристройка и надстройка към Резиденция и посолство на КНДР за външно министерство БОДК и посолски нужди в гр.София;
 • Топлоизолация на външни стени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ж.к.“Еленово“, гр.Благоевград;
 • „София Парк Вилас“, гр. София – Строително – монтажни дейности по част „Електро“ на обект;
 • Жилищен комплекс „20 Бора“, гр.София – топлоизолация по фасади, доставка и полагане на хидроизолация, доставка и монтаж на дограма, вътрешна вароциментова мазилка.
 • Извършване на текущ и авариен ремонт за нуждите на ТУ – София;
 • Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград;
 • Кабелно ел.захранване НН – външно – обслужваща сграда с ресторант и хотелски стаи в гр.Перник, кв.“Църква“, кв.10, УПИ III-596.
 • Премахване на строеж по смисъла на ЗУТ – вила с идентификатор 68134.2043.124.1, с административен адрес: ул.“Мария Магдалина“ №57, р-н „Витоша“, гр.София;
 • Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р.Стряма след съществуващия мост в землището на с.Песнопой, община Калояново – изкоп с багер и уплътняване на земни почви;
 • Изпълнение на строителни и монтажни работи за основно обновяване на ограждащите елементи на Блок 3 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“;
 • Изпълнение на текущ ремонт и обновяване на системата за осветление в 9 (девет) учебни зали и 2 (две) лекционни аули в Блок 3, и в 4 (четири) лекционни аули в Блок 1 на ТУ-София по проект BG16RFOP001-3.003-0012-C01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“;
 • ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на град Сандански“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 за обект: Жилищни сгради с адрес: гр.Сандански, ул.“Солунска“ №31; гр.Сандански, ул.“Григор Пърличев“ №2; гр.Сандански, ул.“Кирил и Методий“ №5; гр.Сандански, ул.“Емануил Васкидович“ №5;
 • Събаряне на незавършен опасен обект по смисъла на ЗУТ, находящ се на адрес: гр. София, община „Подуяне“, ул. „Майчина слава“ №3;
 • Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия (I етап) и довеждащ колектор към ПСОВ по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ – изграждане на водопровод, канал, СВО и СКО;
 • ЗО Казичене – производство, доставка и монтаж на PVC дограма, канализация – окачена в сутерен блок №1 и №2 и ремонт на отоплителна система – администрация;
 • ЗО Казичене – ремонтни дейностиСМР по покрив.