Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград