Пътно строителство

  • Добив, претрошаване и пресяване на инертни материали;
  • Доставка на инертни материали;
  • Транспорт на земни маси и инертни материали;
  • Полагане и уплътняване на земни насипи;
  • Асфалтиране.